Sąd Okręgowy w Łomży

Sprawy medialne

„Sąd Okręgowy w Łomży w sprawie Sygn. I Ns 140/18 w dniu 18.12.2018 o godzinie 9.00 sala nr 1 rozpozna protest w trybie wyborczym dotyczący ważności wyboru Wójta Gminy w Nowych Piekutach.”

 

„Sąd Rejonowy w Łomży w II Wydziale Karnym wyrokiem z 30 listopada 2018 roku, sygn. akt II K 319/17:

1)      uniewinnił J. P. i B. K. od zarzutu, że w dniu 09 kwietnia 2010 roku w Łomży, woj. podlaskiego nieumyślnie spowodowali ciężki uszczerbek na zdrowiu P. S. w ten sposób, iż będąc ratownikami WOPR na Pływalni Miejskiej Nr 1 w Łomży, nienależycie wykonywali swoje obowiązki poprzez: opuszczanie hali basenowej, brak stałego nadzoru akwenu wodnego, niewykonywanie obchodów, nieobserwowanie tafli wody, nieprzebywanie przez cały czas przy krawędzi niecki basenowej oraz brak stałej asekuracji P.S. podczas nurkowania, wskutek czego doszło do jej podtopienia, a następnie pomimo, iż ciążył na nich obowiązek wykonania akcji reanimacyjnej przekazali akcję ratunkową J. S. oraz nie zastosowali urządzeń ratowniczych pozostających do dyspozycji ratowników, w wyniku czego doszło do zatrzymania akcji serca i głębokiego niedotlenienia, czym nieumyślnie spowodowali u P. S. powstanie ciężkiego kalectwa w postaci: niedowładu spastycznego czterokończynowego z przykurczami kończyn i zanikami mięśniowymi oraz powstaniem afazji ruchowej, tj. przestępstwa z art. 156§ 1 pkt 2 kk w zb. z art. 156 § 2 kk;

2)      oskarżonego J. M. uznał za winnego tego, że w dniu 9 kwietnia 2010 roku w Łomży, woj. podlaskiego będąc lekarzem medycyny i pełniąc dyżur jako lekarz w W.S.P.R. w Łomży i będąc z tego powodu osobą zobowiązaną do rzetelnego wykonywania świadczeń wykorzystując wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie nieumyślnie naraził P. S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo pogłębienie powstałego już ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci niedotlenienia w ten sposób, że zaniechał obowiązujących czynności medycznych poprzez niewykonanie intubacji w trakcie akcji reanimacyjnej i niezastosowanie Manewru Sellicka polegającego na uciśnięciu dwoma palcami chrząstki pierścieniowatej z siłą 4,5 kg/cm2 powodującego zaciśnięcie przełyku i zapobiegnięcie regurgitacji tj. ulewaniu się treści żołądka do jamy ustnej, koniecznego i podstawowego manewru do wykonania, gdy zachodzi podejrzenie pełnego żołądka, jak to miało miejsce w danej sytuacji oraz zaniechał po trzech nieudanych próbach intubacji natychmiastowego przewiezienia pokrzywdzonej do szpitala tj. za winnego popełnienia czynu z art. 160§3 w zw. z art. 160§2 kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym do 08.06.2010r.  i wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Ponadto orzekł wobec oskarżonego J. M. zakaz wykonywania zawodu lekarza w jednostkach pogotowia ratunkowego i oddziałach ratunkowych na okres 3 lat

Powyższe orzeczenie jest nieprawomocne.”

 

„Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym wyrokiem z 28 listopada 2018 roku, sygn. akt II K 123/18 uznał  oskarżoną E. G. za winną tego, że w okresie od bliżej nieustalonej daty w okolicach grudnia 2017 roku do dnia 5 lutego 2018 roku w miejscowości xxx, woj. podlaskie, znęcała się nad posiadanymi przez siebie zwierzętami, w postaci krów w ilości nie mniejszej niż 19 sztuk w ten sposób, że utrzymywała zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania w tym w stanie rażącego zaniedbania, bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla tego gatunku, co doprowadziło do padnięcia 18 sztuk bydła w dniu 5 lutego 2018r., a jedna sztuka, z uwagi na stan agonalny, musiała zostać poddana ubojowi, przy czym w chwili popełnienia czynu miała w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i kierowania postępowaniem tj. popełnienia czynu z art. 35 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 31 § 2 kk i za to na mocy art. 35 ust. la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 31 § 2 kk i za powyższe wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, która została warunkowo zawieszona na okres próby lat dwóch lat. Wobec osoby oskarżonej orzeczono środek karny w postaci zakazu posiadania bydła na okres 2 lat oraz zasadzono od niej na cel związany z ochroną zwierząt kwotę 6000 złotych tytułem nawiązki.

Powyższe orzeczenie jest nieprawomocne.”

 

„Sąd Okręgowy w Łomży postanowieniem z 30 listopada 2018 r. Sygn. I Ns 133/18 po rozpoznaniu protestu w trybie wyborczym postanowił stwierdził nieważność wyboru radnego do Rady Miejskiej w Czyżewie w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 w Czyżewie oraz wygaśnięcie mandatu radnego wybranego na skutek wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.  z tego okręgu wyborczego. Ponadto postanowił o  przeprowadzeniu  ponownie czynności wyborczych do Rady Miasta w Czyżewie przez Komisję Wyborczą ds. Ustalenia Wyników  Głosowania  w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 w Czyżewie poczynając od ponownego przeliczenia głosów przy uwzględnieniu jako głosów ważnych również dwóch głosów zakwalifikowanych jako nieważne w obwodzie nr 4 Okręgu Wyborczego nr 15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czyżewie.

Powyższe orzeczenie jest nieprawomocne.”

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Krzysztof Adamiak dnia: 2012-05-15 15:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-15 15:39:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-12-17 07:59:50

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114