Sąd Rejonowy w Grajewie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 345/16

Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363§ 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez notariusza w Siemianowicach Śląskich - Aleksandra Dawida protokół, obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 09 lutego 2016 r. w Szczuczynie spadkodawcy Janie Ryszardzie Łada, PESEL 56102915823, ostatnio stale zamieszkałym w Szczuczynie przy ulicy Sienkiewicza 1/4.

Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby, które uprawdopodobnią, że spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia
Robert Kotowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2016-10-20 14:42
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 14:47:37
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 14:48:12

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74