Sąd Rejonowy w Łomży

II Wydział Karny

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Sylwia Owłasiuk
tel telefon: 86 215 09 35
home pokój: 105


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Krystyna Michajłow

tel telefon: 86 215 09 36
tel fax: 86 215 09 38
mail email: wkarny@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 106

W wydziale karnym Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi się repertoria [st]:

  • "K" dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a także dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).

A ponadto : wykazy "Ko" i "Kp" [st], kop, Wo, D, Wu, Ar

Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych.
Do wykazu "Ko" wpisuje się także wnioski złożone na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).
Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych.
W wydziale karnym się wykaz "MED" [st], do którego wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art. 339 § 4 k.p.k. i art. 489 § 2 k.p.k.).
Do wykazu "Kop" w sądzie rejonowym wpisuje się:

  1. wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 2 k.p.k. i art. 609 § 2 k.p.k.);
  2. wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 5 k.p.k.);
  3. wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o zabezpieczenie mienia (art. 611d § 2 k.p.k.). 

Do wykazu "Wp" dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar aresztu [st].
Wykaz "Wo" dotyczy wykonania prawomocnie orzeczonych kar ograniczenia wolności [st], wykaz Dla osób, wobec których orzeczono dozór, prowadzi się wykaz "D" [st], w którym ewidencjonuje się nazwiska osób oddanych pod dozór, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem, a także na podstawie art. 95 § 2 k.k., art. 98 k.k. oraz art. 167 k.k.w.

W sądzie rejonowym prowadzony jest Wykaz "Wu" dla ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało prawomocnie warunkowo umorzone przez ten sąd, oraz nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało warunkowo umorzone przez inny sąd (m.in. przez sąd okręgowy), a wykonanie przedmiotowego orzeczenia przekazano sądowi rejonowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania osoby poddanej próbie, w celu nadzorowania przebiegu dozoru w okresie tej próby oraz wykonania nałożonych przez sąd obowiązków (art. 177 k.k.w.) [st].
W wykazie "Ar" ewidencjonuje się nazwiska osób tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji danego sądu w sprawach pierwszoinstancyjnych rozpoznawanych przez ten sąd.
Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 355, § 384, § 385, § 388, § 394, § 405, § 406, § 414, 415, 416 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22).
W zakresie spraw o wykroczenia, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertorium "W" dla spraw o wykroczenia,

Niezależnie od wyżej wymienionych urządzeń ewidencyjnych w wydziałach tych prowadzi się:

  • kontrolkę zatrzymanych praw jazdy,
  • kontrolkę nałożonych kar porządkowych.

Do repertorium "W" wpisuje się wszystkie wnioski o ukaranie, w tym również wnioski o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy - niezwłocznie po ich wpływie do sądu [st].

Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:03
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:04:10
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2019-12-02 09:50:31

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960