Sąd Rejonowy w Łomży

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Edyta Dorota Piorunek

tel telefon: 86 215 09 83
home pokój: 229


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Jolanta Skowrońska

tel telefon: 86 215 09 84
tel fax: 86 215 09 92
mail email: wrodzinny@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 230


W wydziale rodzinnym i nieletnich (sądzie rodzinnym) prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne [st]:

1. w sprawach nieletnich:

 • repertorium "Npw" dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,
 • repertorium "Now" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym,
 • repertorium "Nk" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu poprawczym,
 • wykaz "Nw" dla spraw nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze lub wychowawcze, z wyjątkiem tych, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonaniu (np. "upomnienie"),
 • wykaz "MED" dla ewidencji spraw przekazanych do mediacji (art. 3a § 1 u.p.n.),
 • wykaz "Nsch" dla ewidencji nieletnich umieszczonych w schronisku dla nieletnich, pozostających do dyspozycji sądu w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd,
 • kontrolkę "Zr" dla ewidencjonowania czynności związanych z nałożeniem przez sąd zobowiązań w stosunku do rodziców lub opiekuna nieletniego (art. 7 i 8 u.p.n.),
 • kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach nieletnich;2. dla spraw opiekuńczych małoletnich:

 • repertorium "Nsm" dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,
 • wykaz "Opm" dla spraw małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • kalendarze terminowe dla bieżącej kontroli czynności wskazanych w zarządzeniach sędziów w sprawach opiekuńczych małoletnich;

3. dla spraw nieletnich i opiekuńczych małoletnich:

 • wykaz "Nmo" dla wszelkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez sąd rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich. 

4. dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

 • repertorium "RC" dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,
 • repertorium "RNs" dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Wpisywane do repertorium "RNs" i "Nsm" sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oznacza się dodatkowo przez umieszczenie z lewej strony na marginesie repertorium, obok numeru porządkowego sprawy, czerwonym kolorem skrótowego oznaczenia "Psych.".
 • repertorium "RCo" dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego rozpoznawanych według przepisów o procesie, dla spraw o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz dla rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów, bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa,
 • wykaz "Op" dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,
 • wykaz "Alk" dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanych obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu;

5. dla spraw i czynności dotyczących niektórych kwestii związanych z postępowaniem we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez sąd rodzinny:

 • wykaz "RCps" dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich,
 • kontrolkę "Wab" dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym w celu wydania opinii.

Dla kontroli terminów wyznaczonych opiekunom i kuratorom sądowym prowadzi się kalendarz terminowy, w którym pod odpowiednimi datami wpisuje się sygnatury akt spraw "Opm", które mają być przedłożone sędziemu zgodnie ze wskazanym w zarządzeniu terminem.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 270, § 299, § 301 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowe j(Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)

Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:04
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:05:18
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2013-10-21 10:08:54

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960