Sąd Rejonowy w Łomży

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Urszula Zaleska

tel telefon: 86 215 09 68
home pokój: 205


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Małgorzata Biedrzycka

tel telefon: 86 215 09 69
mail email: wpracy@lomza.sr.gov.pl
home pokój: 206


W wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]:

  • "P" dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • "Np" dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym; przepis § 104 ust. 2 stosuje się,
  • "U" dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych w art. 4778 § 2 k.p.c.,
  • "Po" lub "Po-Uo" dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 219 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)



Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:05
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:06:26
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2012-08-24 13:03:09

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960