Sąd Rejonowy w Łomży

V Wydział Gospodarczy

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU – SSR Ewa Agnieszka Kłapeć - Kalinowska

tel telefon: 86 215 09 64
homr pokój:   201


KIEROWNIK SEKRETARIATU – Izabela Twarowska

tel telefon: 86 215 09 65
mail email:   wgospodarczy@lomza.sr.gov.pl
homr pokój:   202


W wydziale gospodarczym, prowadzi się następujące repertoria [st]:

 • "GC" - dla wszczętych przed tym sądem spraw gospodarczych rozpoznawanych w procesie na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • "GNs" - dla wszczętych przed tym sądem spraw gospodarczych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego,
 • "GNc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w trybie postępowania nakazowego i upominawczego,
 • "GCo" - dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz spraw o wyłączenie sędziego.

Ponadto prowadzi się wykaz "GCps" dla spraw cywilnej pomocy sądowej w sprawach gospodarczych [st].

W zakresie spraw upadłościowych i naprawczych prowadzi się:

 • Repertorium "GU" - dla spraw o ogłoszenie upadłości, dla spraw o wtórne postępowanie upadłościowe oraz o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu,
 • Repertorium "GUp" - dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań upadłościowych,
 • Repertorium "GN" - dla spraw z zakresu postępowania naprawczego,
 • Repertorium "Gzd" - dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Repertorium "GUo" - dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
 • Wykaz "GUu" - dla spraw o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • Kontrolkę "GUz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez sąd upadłościowy,
 • Kontrolkę "GUk" - dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sędziego komisarza.

Księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne mogą być również prowadzone w systemie informatycznym.

Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 147 i § 198 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)


Wytwarzający informację: dnia: 2004-03-29 18:06
Upublicznienie: dnia: 2004-03-29 18:07:44
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-06-20 13:19:40

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960