Sąd Rejonowy w Łomży

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 1. Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej / na stronie internetowej jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek.
 2. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji publicznej, określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw informatyzacji.
 3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku .
 5. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. .
 6. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
  o dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 5), lub w przepisach odrębnych ustaw,
  o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
 7. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. .
 8. Od decyzji w przedmiocie odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. .
 9. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 10. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-11-24 14:54
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-24 15:00:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-24 15:01:11

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960