Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-1/17 - Usługa sukcesywnego utrzymania czystości

13.06.2017 - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Ogłoszenie nr 518845-N-2017 z dnia 2017-05-26 r. 
 
Sąd Okręgowy w Łomży: Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Łomży, krajowy numer identyfikacyjny 57063100000, ul. ul. Dworna  16 , 18400   Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 166 282, e-mail gospod@lomza.so.gov.pl, faks 086 2166281 w. 110. 
Adres strony internetowej (URL): www.lomza.so.gov.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lomza.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.lomza.so.gov.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.lomza.so.gov.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
forma pisemna 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Adres: 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie 
Numer referencyjny: DSO-226-1/17 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 i ul. Wojska Polskiego 2 oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 i ul. Wojska Polskiego 2. 1. Zakres prac utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków: 1.1 sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni parkietów, paneli, terakoty; 1.2 odkurzanie chodników, dywanów, wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie plam; 1.3 zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach biurowych; 1.4 usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu, brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów, balustrad; 1.5 mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury; 1.6 systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; 1.7 mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki; 1.8 okresowe mycie stolarki okiennej; 1.9 mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; 1.10 okresowe zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek na korytarzach i klatkach schodowych; 1.11 okresowe sprzątanie pomieszczeń w piwnicach dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym; 1.12 codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach; 1.13 mycie naczyń w sekretariacie prezesa sądu, pokojach sędziów wymienionych w załączniku nr 6, sali konferencyjnej i w pokoju socjalnym w bud. C Sądu Okręgowego w Łomży (talerzyki, kubki, szklanki); 1.14 sprzątanie balkonów; 1.15 w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, w czasie godzin pracy Sądu dodatkowe sprzątanie klatek schodowych i korytarzy polegające na bieżącym usuwaniu śniegu, piasku nanoszonego przez interesantów, wycieraniu wody z posadzek, sprzątaniu-czyszczeniu wycieraczek, bieżące zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek w budynku główny ul. Dworna 16. 2. Zakres prac do utrzymania czystości na terenach zewnętrznych, posesjach Sądu i przyległych chodnikach: 2.1 zamiatanie chodników od strony ulic Dwornej 16 i Wojska Polskiego 2; 2.2 zamiatanie parkingów wewnętrznych oraz dojazdów; 2.3 zbieranie śmieci w obrębie działek; 2.4 opróżnianie koszy na śmieci; 2.5 odśnieżanie podwórek, parkingów, terenu przed budynkiem C, wjazdów na posesje oraz przyległych chodników od strony ulic Dwornej 16 i Wojska Polskiego 2; 2.6 posypywanie piaskiem chodników i parkingów; 2.7 utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika, w którym znajdują się pojemniki na nieczystości stałe. Część II. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C i pomieszczeń wynajmowanych znajdujących się przy ul. Mickiewicza 3 oraz na terenie posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C. 1. Zakres prac utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków: 1.1 sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni parkietów, paneli, terakoty; 1.2 odkurzanie chodników, dywanów, wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie plam; 1.3 zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach biurowych; 1.4 usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu, brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów, balustrad; 1.5 mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury; 1.6 systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; 1.7 mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki; 1.8 okresowe mycie stolarki okiennej; 1.9 mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; 1.10 okresowe zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek na korytarzach i klatkach schodowych; 1.11 okresowe sprzątanie pomieszczeń w piwnicach dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym; 1.12 codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach; 1.13 mycie naczyń w sekretariacie prezesa sądu, pokojach sędziów wymienionych w załączniku nr 7 (talerzyki, kubki , szklanki ); 1.14 w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, w czasie godzin pracy Sądu dodatkowe sprzątanie klatek schodowych i korytarzy polegające na bieżącym usuwaniu śniegu, piasku nanoszonego przez interesantów, wycieraniu wody z posadzek, sprzątaniu-czyszczeniu wycieraczek, bieżące zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek w budynku główny ul. Kolejowa 1. 2 Zakres prac do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym, posesji Sądu i przyległych chodnikach: 2.1 zamiatanie chodników od strony ulic Kolejowej i Konopskiej oraz ul. Mickiewicza 10 C; 2.2 zamiatanie parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej; 2.3 zbieranie śmieci w obrębie działki; 2.4 opróżnianie koszy na śmieci; 2.5 odśnieżanie parkingu i wjazdów na posesje oraz przyległych chodników od strony ulic Kolejowej i Konopskiej; 2.6 odśnieżanie chodnika przy ul. Mickiewicza 10 C; 2.7 posypywanie piaskiem parkingu przy ul. Kolejowej oraz chodników od strony ulic Kolejowej i Konopskiej oraz ul. Mickiewicza 10 C; 2.8 utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika, w którym znajdują się pojemniki na nieczystości stałe. Część III. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 oraz na terenie posesji i chodnika przyległego do posesji Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44. 1. Zakres prac utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków: 1.1 sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni parkietów, paneli, terakoty; 1.2 odkurzanie chodników, dywanów, wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie plam; 1.3 zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach biurowych; 1.4 usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu, brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów, balustrad; 1.5 mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury; 1.6 systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; 1.7 mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki; 1.8 okresowe mycie stolarki okiennej; 1.9 mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; 1.10 okresowe zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek na korytarzach i klatkach schodowych; 1.11 okresowe sprzątanie pomieszczeń w piwnicach dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym; 1.12 codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach; 1.13 mycie naczyń w sekretariacie prezesa sądu, pokojach sędziów wymienionych w załączniku nr 8 (talerzyki, kubki , szklanki); 1.14 w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, w czasie godzin pracy Sądu dodatkowe sprzątanie klatki schodowej i korytarzy polegające na bieżącym usuwaniu śniegu, piasku nanoszonego przez interesantów, wycieraniu wody z posadzek, sprzątaniu-czyszczeniu wycieraczek, bieżące zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek w budynku. 2. Zakres prac do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym, posesji Sądu i przyległych chodnikach: 2.1 zamiatanie chodnika od strony ulicy Ludowej 44; 2.2 zamiatanie parkingu wewnętrznego; 2.3 zbieranie śmieci w obrębie działki; 2.4 opróżnianie koszy na śmieci; 2.5 odśnieżanie parkingu i wjazdów na posesje oraz przyległego chodnika od strony ulicy Ludowej; 2.6 posypywanie piaskiem chodnika i parkingu; 2.7 utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika, w którym znajdują się pojemniki na nieczystości stałe. Część IV. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego utrzymania czystości na chodniku przyległym do posesji Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56. 1. Zakres prac do utrzymania czystości na przyległym do posesji Sądu chodniku: 1.1 zamiatanie chodnika; 1.2 odśnieżanie chodnika; 1.3 posypywanie piaskiem. Uwagi dotyczące świadczenia usług we wszystkich częściach postępowania: 1. Usługi wykonywane będą własnym sprzętem. 2. Wykonawca na własny koszt kupuje środki czystości, dezynfekujące, zapachowe oraz worki na śmieci. 3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz na skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 4. Wszystkie czynności porządkowe w budynkach należy wykonywać codziennie od godz. 1400 do efektywnego ich zakończenia, za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, które muszą być wykonywane w godzinach pracy Sądu. 5. Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zamawiającego wykonywane będzie środkami chemicznymi Wykonawcy o jakości nie gorszej niż charakteryzują się środki typu domestos, ajax, cif, cilit, pronto. 6. Zakres usług obejmuje dostarczanie i uzupełnianie: 6.1 środków zapachowych do toalet (odświeżaczy w sprayu, kostek zapachowych żelowych krążków do toalet – dotyczy to toalet znajdujących się w pomieszczeniach dla aresztowanych); 6.2 papieru toaletowego – dwuwarstwowego białego, wielkością dostosowanego do pojemników; 6.3 ręczników papierowych – składanych; 6.4 mydła w płynie; 6.5 płynu do mycia naczyń; 6.6 piasku i soli. 7. Do zmywania, czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni należy używać odpowiednich do danego rodzaju powierzchni środków myjących, czyszczących lub konserwujących (płynów, emulsji, past itp.). Substancje i preparaty muszą być antyalergiczne. Do sprzątania należy używać odkurzaczy z filtrem antyalergicznym i mopów antyalergicznych. 8. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi sprzątania na podstawie umowy o pracę: 9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłej i wystarczającej obsady pracowników do wykonania przedmiotu omowy tak, aby usługa sprzątania przebiegała sprawnie oraz z zachowaniem należytej staranności. 
 
II.5) Główny kod CPV: 90911200-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
90919200-4
90911300-9
90610000-6
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2017-07-01   lub zakończenia: 2018-06-30 
 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że zrealizował lub aktualnie realizuje usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonane w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług sprzątania w obiektach biurowych lub terenach zewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 w okresie co najmniej 12 miesięcy każde i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www/lomza.so.gov.pl informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazał Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z wzorem oświadczenia zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Od Wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcę, którego oferta został oceniona najwyżej, Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni, wezwie do złożenia aktualnych na dzień składania, niżej wymienionych dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Od Wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający zażąda złożenia informacji osobno dla każdego z Wykonawców 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 złotych - należy złożyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Wykaz zrealizowanych lub aktualnie realizowanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych w ciągu 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług sprzątania w obiektach biurowych lub terenów zewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 w okresie co najmniej 12 miesięcy każde wraz z referencjami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca wnosi wadium w wysokości: Część I – 2 600 zł, Część II – 1 200 zł, Część III – 1 200 zł, Część IV – 80 zł, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Sądu Okręgowego w Łomży w BGK nr 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004 i kopię przelewu dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem spiąć razem z dokumentami oferty. Wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych i poręczeniach określonych w podpunkcie 5 musi mieć charakter gwarancji (poręczenia) nieodwołalnej i bezwarunkowej. Poręczenie (gwarancja) musi umożliwiać wypłatę przez Poręczyciela (Gwaranta) kwoty wadium na rachunek wskazany przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego do Poręczyciela (Gwaranta) pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie, iż wadium Zamawiającemu jest należne z powodu wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje zwrotu lub zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z poźn. zm.). Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej 30,00
Termin płatności faktrury 10,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-05, godzina: 10.00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 i ul. Wojska Polskiego 2 oraz na terenach posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 i ul. Wojska Polskiego 2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres prac utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków: 1.1 sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni parkietów, paneli, terakoty; 1.2 odkurzanie chodników, dywanów, wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie plam; 1.3 zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach biurowych; 1.4 usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu, brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów, balustrad; 1.5 mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury; 1.6 systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; 1.7 mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki; 1.8 okresowe mycie stolarki okiennej; 1.9 mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; 1.10 okresowe zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek na korytarzach i klatkach schodowych; 1.11 okresowe sprzątanie pomieszczeń w piwnicach dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym; 1.12 codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach; 1.13 mycie naczyń w sekretariacie prezesa sądu, pokojach sędziów wymienionych w załączniku nr 6, sali konferencyjnej i w pokoju socjalnym w bud. C Sądu Okręgowego w Łomży (talerzyki, kubki, szklanki); 1.14 sprzątanie balkonów; 1.15 w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, w czasie godzin pracy Sądu dodatkowe sprzątanie klatek schodowych i korytarzy polegające na bieżącym usuwaniu śniegu, piasku nanoszonego przez interesantów, wycieraniu wody z posadzek, sprzątaniu-czyszczeniu wycieraczek, bieżące zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek w budynku główny ul. Dworna 16. 2. Zakres prac do utrzymania czystości na terenach zewnętrznych, posesjach Sądu i przyległych chodnikach: 2.1 zamiatanie chodników od strony ulic Dwornej 16 i Wojska Polskiego 2; 2.2 zamiatanie parkingów wewnętrznych oraz dojazdów; 2.3 zbieranie śmieci w obrębie działek; 2.4 opróżnianie koszy na śmieci; 2.5 odśnieżanie podwórek, parkingów, terenu przed budynkiem C, wjazdów na posesje oraz przyległych chodników od strony ulic Dwornej 16 i Wojska Polskiego 2; 2.6 posypywanie piaskiem chodników i parkingów; 2.7 utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika, w którym znajdują się pojemniki na nieczystości stałe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-07-01
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej 30,00
Termin płatności faktrury 10,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
Część nr: 2 Nazwa: Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C i pomieszczeń wynajmowanych znajdujących się przy ul. Mickiewicza 3 oraz na terenie posesji i chodnikach przyległych do posesji Sądu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10 C.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres prac utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków: 1.1 sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni parkietów, paneli, terakoty; 1.2 odkurzanie chodników, dywanów, wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie plam; 1.3 zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach biurowych; 1.4 usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu, brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów, balustrad; 1.5 mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury; 1.6 systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; 1.7 mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki; 1.8 okresowe mycie stolarki okiennej; 1.9 mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; 1.10 okresowe zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek na korytarzach i klatkach schodowych; 1.11 okresowe sprzątanie pomieszczeń w piwnicach dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym; 1.12 codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach; 1.13 mycie naczyń w sekretariacie prezesa sądu, pokojach sędziów wymienionych w załączniku nr 7 (talerzyki, kubki , szklanki ); 1.14 w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, w czasie godzin pracy Sądu dodatkowe sprzątanie klatek schodowych i korytarzy polegające na bieżącym usuwaniu śniegu, piasku nanoszonego przez interesantów, wycieraniu wody z posadzek, sprzątaniu-czyszczeniu wycieraczek, bieżące zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek w budynku główny ul. Kolejowa 1. 2 Zakres prac do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym, posesji Sądu i przyległych chodnikach: 2.1 zamiatanie chodników od strony ulic Kolejowej i Konopskiej oraz ul. Mickiewicza 10 C; 2.2 zamiatanie parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej; 2.3 zbieranie śmieci w obrębie działki; 2.4 opróżnianie koszy na śmieci; 2.5 odśnieżanie parkingu i wjazdów na posesje oraz przyległych chodników od strony ulic Kolejowej i Konopskiej; 2.6 odśnieżanie chodnika przy ul. Mickiewicza 10 C; 2.7 posypywanie piaskiem parkingu przy ul. Kolejowej oraz chodników od strony ulic Kolejowej i Konopskiej oraz ul. Mickiewicza 10 C; 2.8 utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika, w którym znajdują się pojemniki na nieczystości stałe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-07-01
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej 30,00
Termin płatności faktrury 10,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
Część nr: 3 Nazwa: Usługa sukcesywnego utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 oraz na terenie posesji i chodnika przyległego do posesji Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zakres prac utrzymania czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynków: 1.1 sprzątanie powierzchni biurowych i pomocniczych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym powierzchni parkietów, paneli, terakoty; 1.2 odkurzanie chodników, dywanów, wykładzin dywanowych oraz bieżące usuwanie plam; 1.3 zmywanie podłóg na klatkach schodowych, korytarzach, salach rozpraw, pomieszczeniach biurowych; 1.4 usuwanie na bieżąco pajęczyn, kurzu, brudu ze ścian, sufitów, obrazów, parapetów, balustrad; 1.5 mycie balustrad, stolarki drzwiowej i glazury; 1.6 systematyczne ścieranie kurzu z mebli, przedmiotów i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach; 1.7 mycie luster, kontaktów, włączników światła, drzwi, grzejników, parapetów, pojemników: na mydło, papier toaletowy, ręczniki; 1.8 okresowe mycie stolarki okiennej; 1.9 mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych; 1.10 okresowe zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek na korytarzach i klatkach schodowych; 1.11 okresowe sprzątanie pomieszczeń w piwnicach dokonywane w ustaleniu z Zamawiającym; 1.12 codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich do miejsca składowania, wymiana worków na śmieci w koszach; 1.13 mycie naczyń w sekretariacie prezesa sądu, pokojach sędziów wymienionych w załączniku nr 8 (talerzyki, kubki , szklanki); 1.14 w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, w czasie godzin pracy Sądu dodatkowe sprzątanie klatki schodowej i korytarzy polegające na bieżącym usuwaniu śniegu, piasku nanoszonego przez interesantów, wycieraniu wody z posadzek, sprzątaniu-czyszczeniu wycieraczek, bieżące zabezpieczanie antypoślizgowe posadzek w budynku. 2. Zakres prac do utrzymania czystości na terenie zewnętrznym, posesji Sądu i przyległych chodnikach: 2.1 zamiatanie chodnika od strony ulicy Ludowej 44; 2.2 zamiatanie parkingu wewnętrznego; 2.3 zbieranie śmieci w obrębie działki; 2.4 opróżnianie koszy na śmieci; 2.5 odśnieżanie parkingu i wjazdów na posesje oraz przyległego chodnika od strony ulicy Ludowej; 2.6 posypywanie piaskiem chodnika i parkingu; 2.7 utrzymanie czystości w pomieszczeniu śmietnika, w którym znajdują się pojemniki na nieczystości stałe. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90919200-4, 90911300-9, 90610000-6, 90620000-9
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-07-01
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej 30,00
Termin płatności faktrury 10,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
Część nr: 4 Nazwa: Usługa sukcesywnego utrzymania czystości na chodniku przyległym do posesji Sądu Rejonowego w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do utrzymania czystości na przyległym do posesji Sądu chodniku: 1. zamiatanie chodnika; 2. odśnieżanie chodnika; 3. posypywanie piaskiem. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90620000-9
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2017-07-01
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Najniższa cena brutto 60,00
Czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej 30,00
Termin płatności faktrury 10,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Beata Toba dnia: 2017-05-26 13:55
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-05-26 14:07:04
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-06-13 14:40:26
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2018-09-20 12:34:18

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114