Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 273/19

O G Ł O S Z E N I E

 

 Wnioskodawca Powiat Zambrowski, Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 273/19

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Powiatu Zambrowskiego postanowieniem z dnia 13 września 2019r. zezwolił Powiatowi Zambrowskiemu:

 - na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.797,25 (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 25/100) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 605/12 o pow. 0,0015 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Zambrów, przejętą na własność przez Powiat Zambrowski na podstawie decyzji Starosty Zambrowskiego nr  GK.6833.3.5.2018 z dnia 05 października 2018 r. 

z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobom, które wykażą tytuł własności do tej nieruchomości.

Wzywa się wszystkich uprawnionych do zgłoszenia się do Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego.

 

 Sędzia
Karolina Malinowska-Krutul

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2019-09-16 14:50
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-09-16 14:54:24

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090