Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 479/18

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 8 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 479/18 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Sokoły na złożenie do depozytu sądowego kwoty 811,45 zł (osiemset jedenaście złotych i czterdzieści pięć groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 48/3 o powierzchni 0,0174 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokoły M, gm. Sokoły, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Sokoły na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego, znak BI.6740.3.8.2017, nr 9/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i przebudowa ul. Szkolnej nr 106397 B (w lok. 0+000.00- 0+443.0) i ul. Ogrodowej nr 106396 B (w lok. 0+000.00-0+464.35) w miejscowości Sokoły wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna, oświetlenie uliczne)” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew- z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wypłacona na wniosek spadkobierców uprzedniego współwłaściciela nieruchomości- Jana Tadeusza Kossakowskiego, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

       

Referendarz Sądowy

Anna Brandt

                                                                     

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-01-31 11:31
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-01-31 11:33:26

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232