Sąd Okręgowy w Łomży

Mediacja

Mediacja to dobrowolna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów przy udziale fachowo przygotowanego neutralnego i bezstronnego mediatora, przed którym strony określają kwestie sporne, rozmawiają o swoich potrzebach i wzajemnych oczekiwaniach oraz wypracowują wspólnie akceptowane rozwiązania, które - o ile będzie taka ich wola - staną się podstawą spisanej ugody, zatwierdzanej następnie przez sąd.

Zasady mediacji:

Dobrowolność - strony świadomie i swobodnie przystępują do mediacji wyrażają zgodę na mediację, na osobę mediatora i cel mediacji.

Poufność - przebieg mediacji jest objęty tajemnicą. Ugoda osiągnięta i zawarta w mediacji- jeżeli toczy się postępowanie- zostaje przekazana sądowi do zatwierdzenia.

Bezstronność mediatora - mediator nie może być związany z żadną ze stron, ani też opowiadać się po którejś z nich lub jej sprzyjać. Jego rola jest angażowanie obydwu stron do aktywnego udziału w rozmowie i wyrażania swoich potrzeb oraz oczekiwań w rozwiązywaniu sporu.

Neutralność mediatora - mediator pomaga stronom w znalezieniu ich własnych rozwiązań odpowiednich do sytuacji, warunków życiowych oraz innych możliwości. Nie doradza, nie podsuwa propozycji, nie ocenia omawianych opcji, nie nakłania do przyjęcia rozwiązania. Wspiera strony w starannym rozważeniu problemu i dogłębnej ocenie dostępnych możliwości do rozwiązania sporu czy konfliktu.

Dlaczego warto korzystać z mediacji ?

  • Mediacja jest skuteczna, a ugody zawarte w jej trakcie odpowiadają przekonaniom stron, ich potrzebom, możliwościom i poczuciu sprawiedliwości.
  • Ugody zawarte w mediacji są trwałe, ponieważ strony respektują samodzielnie wypracowane postanowienia- zmniejsza się liczba powrotów do postępowania sądowego.
  • Mediacja pozwala stronom na samodzielność we własnych sprawach, daje satysfakcję z własnych uzgodnień.
  • Sprzyja wzajemnemu zrozumieniu między stronami, przyczyniając się do poprawy relacji i dając podstawę efektywnego rozwiązywania konfliktów w przyszłości.
  • Pozwala na załatwienie sprawy w krótszym terminie niż postępowanie sądowe i znacznie taniej, bez angażowania dowodów w postaci świadków, opinii biegłych, dokumentów.
  • Osiągnięcie ugody następuje szybciej, a strony mają wpływ na jej zakres, mogąc uregulować także inne kwestie między sobą.
  • Prowadzi do usprawnienia funkcjonowania i zmniejsza koszty działania wymiaru sprawiedliwości.
  • Nawet gdy strony nie osiągną ugody, udział w mediacji sprzyja złagodzeniu sporu.

Listy mediatorów dostępne są na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Łomży oraz w sekretariatach wydziałów wyżej wymienionego Sądu.

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Łomży - pokój 23 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Łomży
ul. Dworna 16
18-400 Łomża

Koordynator do spraw mediacji:
Jolanta Małachowska - Sędzia Sądu Okręgowego w Łomży
tel tel. 86 215 42 42, mail adres e-mail: jolanta.malachowska@lomza.so.gov.pl

Informacji dotyczących wpisania na listę mediatorów udziela:
Dorota Staniurska, 
tel tel. 86 215 42 54mail adres e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl 

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych; mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.

 

Informatory

Przepisy regulujące instytucję mediacji

Kodeks etyczny

Inne strony poświęcone tematyce mediacji

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2009-09-09 13:41
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2009-09-09 14:29:36
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-09-21 14:00:28

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności