Sąd Okręgowy w Łomży

Deklaracja dostępności

Sąd Okręgowy w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Okręgowego w Łomży.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z:

 1. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA) oraz Section 508,
 3. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

Data upublicznienia i ostatniej edycji
Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-20

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Upublicznienie: 2020-09-23
Ostatnia edycja: 2021-02-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 1. Biurem Obsługi Interesanta BOI
  adres poczty elektronicznej boi@lomza.so.gov.pl  , telefon: 86 215 42 48
 2. Koordynatorem do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Katarzyna Kieżel
  adres poczty elektronicznej dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl , telefon: 85 749 03 15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o którą chodzi, sposób kontaktu z tą osobą i wskazanie alternatywnej metody dostępu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Sąd powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, sąd niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, sąd może wskazać alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy sąd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę składa się do tego sądu.

Skargi odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można żłożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elelktroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu okręgowego w Łomży
Adres: 18-400 Łomżą, ul. Dworna 16
e-mail: dyrektor@lomza.so.gov.pl
telefon: 86 215 42 70

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Sąd Okręgowy w Łomży przy ulicy Dwornej 16 i ulicy Wojska Polskiego 2  w Łomży. 

Przed budynkiem przy wejściu głównym Sądu Okręgowego w Łomży przy ulicy Dwornej 16 wyznaczone jest miejsce uprawniające do parkowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim za wydaniem jednorazowego zezwolenia.

Przed budynkiem Sądu Okręgowego w Łomży ulicy Wojska Polskiego 2 jest oznaczone jedno miejsce uprawniające do parkowania pojazdy osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na występujące w budynkach Sądu Okręgowego w Łomży przy ulicy Dwornej 16 i  oznaczonego literką C (w podwórku) oraz budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2  bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnością, w celu ułatwienia dostępu do pomieszczeń oraz przemieszczania się  wewnątrz, wyznaczono zespoły przewodników do pomocy. W budynku sądu przy ulicy Dwornej 16 znajduje się urządzenie mobilne „schodołaz”. Urządzenie to obsługiwane jest przez wyznaczone zespoły  przewodników i można je w razie potrzeby przewieźć do innego budynku sądu.

W budynkach sądu nie ma wind. Nie ma również toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt znajdują się na wysokim parterze sądu przy ulicy Dwornej 16. We wszystkich wejściach do pomieszczeń są progi. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą przemieszczać się w budynkach sądu tylko przy wsparciu przewodników (pracowników sądu). W budynkach Sądu Okręgowego w Łomży nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Pomimo, że obowiązek okazania wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy sądu, to wsparcie osobom z niepełnosprawnością jesteśmy w stanie zapewnić po wcześniejszym zawiadomieniu o planowanej wizycie w sądzie.

Sąd Okręgowego w Łomży informuje osoby ze szczególnymi potrzebami, że w sytuacji wezwania do sądu na rozprawę takiej osoby, może ona skontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretariatem właściwego wydziału albo z biurem obsługi interesantów (BOI) i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane lub zadbać zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej po terenie budynku sądu.

Osoby o szczególnych potrzebach mogą kontaktować się z Sądem Okręgowym w Łomży w następujący sposób:

 1. wysyłając pismo  na adres: Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża,
 2. wysyłając e-maila na adres: sekretariat@lomza.so.gov.pl lub boi@lomza.so.gov.pl
 3. wysyłając fax na numer 86 216 67 53,
 4. osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Usługa nie jest dostępna.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2020-09-23 15:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-23 15:06:26
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-19 14:00:56

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności