Sąd Okręgowy w Łomży

Doradcy restrukturyzacyjni

Zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz.883 j.t.).

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

 1. syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 j.t., z późn. zm.) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.);
 2. zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 j.t., z późn. zm.).

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 5. posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
 7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Sposób organizacji egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, szczegółowe czynności Komisji Egzaminacyjnej i jej przewodniczącego oraz wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej wnoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2188).

Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 883 j.t.)

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 2016 r. poz. 2171 j.t.)

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r. poz. 1574 j.t.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2216)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2188)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz (...) (Dz. U. z 2015 r. poz. 2221)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2255)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 2193)

 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2019-04-24 10:23
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-04-24 10:25:12
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-09-19 14:41:15

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności