Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 04 czerwca 2007 roku.

W związku ze zwolnieniem jednego etatu kuratorskiego w okręgu z przydziałem go do Sądu Rejonowego w Łomży ogłaszam rekrutację na ten etat na zasadzie egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską.
Egzamin konkursowy będzie składał się z dwóch części:
- pisemnej – w dniu 18 czerwca 2007 roku , w godzinach 10.00- 11.00
- ustnej – w dniu 19 czerwca 2007 roku , od godziny 9.00.
i zostanie przeprowadzony w siedzibie Sądu Okręgowego w Łomży.
Zakres wiadomości wymagany na egzaminie to zagadnienia dotyczące funkcji i roli kuratora, jego pozycji w wymiarze sprawiedliwości, samego wymiaru sprawiedliwości, jego organizacji, celów i zadań, ogólnej orientacji – obecnej rzeczywistości i wymiarze sprawiedliwości /prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa o kuratorach sądowych/, podstawowych pojęć z prawa karnego, rodzinnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Wymagane jest nadto wykazanie umiejętności samodzielnego, poprawnego redagowania pism, pisania na komputerze w trakcie przeprowadzonego dodatkowego sprawdzianu przez dwóch członków komisji zakończonego oceną .
Kandydat winien spełniać wymogi zawarte w art.5.1 pkt. 1-4 ustawy o kuratorach sądowych /Dz. U. Nr. 98, poz. 1071/ i przedłożyć powyższe wraz z podaniem, własnoręcznie napisanym życiorysem, informacją z Krajowego Rejestru Karnego /aktualną/, ew. opinii z dotychczasowych miejsc pracy, działalności społecznej.
Termin zgłaszania kandydatury w siedzibie Sądu Okręgowego w Łomży ul. Dworna 16 , pok 23 upływa w dniu 13 czerwca 2007 roku.
Kandydaci nie spełniający w/w wymogów nie zostaną dopuszczeni do egzaminu konkursowego.
Lista osób dopuszczonych do egzaminu konkursowego będzie dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 15 czerwca 2007 roku.
Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających niespełnienie przez kandydata warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia.
Lista osób przyjętych na aplikację kuratorską zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 20 czerwca 2007 roku do godz. 15.00.

Osoby nie dopuszczone do egzaminu konkursowego zobowiązane są odebrać przedłożone dokumenty /Sąd nie będzie ich przesyłał/ z pokoju 23, po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie.

W sprawie naboru na aplikację kuratorską można kontaktować się bezpośrednio bądź telefonicznie /218-62-81 wew. 121/ z p. Urszulą Czpak – Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży.
Wytwarzający informację: dnia: 2007-06-04 14:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2007-06-04 14:27:35
Przejście do archiwum: dnia: 2007-06-27 08:36:12

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114