Sąd Rejonowy w Łomży

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży

Prezes Sądu Rejonowego w Łomży przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd.

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz. U. z 16 maja 2012r. poz. 524.)

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady składania rozpatrywania skarg w następujący sposób:

- skargi i wnioski przyjmują pracownicy Punktu Obsługi Interesantów,

 - skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu,

- na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie,

- jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę  do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania: wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia,

- w przypadkach, o których mowa w art. 41a§3 i art. 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, organ zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku,

- jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku,

- skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Prezesa Sądu Rejonowego  w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do 11.00

Na spotkania z Prezesem Sądu Rejonowego należy się zgłosić do pokoju 129, tel. 86 215-09-29

Skargi należy kierować na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Łomży

ul. Polowa 1 18-400 Łomża

lub drogą elektroniczną na adres: sr@lomza.sr.gov.pl

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-08-24 13:44
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-08-24 13:51:31
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2014-12-04 12:51:41

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności