Sąd Rejonowy w Łomży

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Łomży.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2007-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.


Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/) .

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:
1. Biurem Obsługi Interesanta, e-mail: boi@lomza.sr.gov.pl
tel. 86 215 09 15 lub  86 215 09 22
2. Koordynatorem do spraw dostępności - Panią Katarzyną Kieżel
e-mail: katarzyna.kiezel@bialystok.sa.gov.pl lub dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl
tel. 85 743 03 15  lub 515 369 492

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Łomży
Siedziba główna: ul. Polowa 1, 18-400 Łomża

 • Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim może odbywać się poprzez podjazd zewnętrzny (prowadzący bezpośrednio do wejścia głównego) zabezpieczony barierką.
 • Wejście do budynku odbywa się poprzez wejście główne (drzwi rozsuwane automatycznie). Za drzwiami głównego wejścia do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracowników ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Osoby wchodzące do budynku są poddawane kontroli – przejście przez bramkę do wykrywania metali oraz kontrola osób i bagaży ręcznym wykrywaczem metali.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Łomży z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • Szerokość korytarzy oraz schodów w budynku Sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku. Krewędzie stopni schodów oznaczone są kontrastowym kolorem.
 • W holu budynku znajduje się winda osobowa dostosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Przyciski w windzie zawierają oznaczenia alfabetem Braille’a.
 • Na terenie wewnętrznego parkingu od ulicy Kopernika znajdują się dwa miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce postojowe dla rodziny z dzieckiem.
 • W Biurze Obsługi Interesanta istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (online).
 • Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

 

Wydział Zamiejscowy: VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 32, 18-500 Kolno

 • Wejście do budynku dla osób z dysfunkcją ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim może odbywać się poprzez podjazd zewnętrzny (prowadzący bezpośrednio do wejścia głównego) zabezpieczony barierką.
 • Wejście do budynku odbywa się poprzez wejście główne. Za drzwiami głównego wejścia do budynku znajduje się strefa bezpieczeństwa i kontroli, obsługiwana przez pracownika ochrony. W strefie ochrony znajduje się bramka do wykrywania metali. Osoby wchodzące do budynku są poddawane kontroli – przejście przez bramkę do wykrywania metali oraz kontrola osób i bagaży ręcznym wykrywaczem metali.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Warunkiem wejścia na teren budynku Sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Łomży z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • W budynku brak jest windy.
 • Szerokość korytarzy oraz schodów w budynku Sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy tylko parteru budynku, gdzie można uzyskać niezbędne informacje i wziąć udział w rozprawie.
 • Na parkingu znajduje się jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • W Sekretariacie Wydziału istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (online).
 • W budynku brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2020-09-20 15:27
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2020-10-02 13:45:46
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2024-03-26 14:38:23

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności