Sąd Rejonowy w Łomży

Standardy Obsługi Interesanta

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020- „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym” poprzez:

  • sprawną obsługę interesanta oparta na nowoczesnych standardach,                                           
  • wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę,                                                                                     
  • jednolite wzory i formularze dla interesanta,                                                                               
  • ujednolicone katalogi usług z kartami usług sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, 
  • dokumenty przygotowane i udostępniane przez specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości.  

      Celem projektu jest usprawnienie komunikacji z interesantami, szczególnie z osobami z niepełnosprawnościami, poprzez udostępnienie w sądach oraz na portalu internetowym Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualnych katalogów usług wraz z kartami usług dla interesantów poszczególnych szczebli sądów. Karty usług to wybrane rodzaje spraw,  z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądów. Karty usług ujęte w katalogu usług, to jednostkowa informacja o postępowaniu. Jest to informacja dla interesantów o tym, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informację o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informację o tym, w jaki sposób zainicjować sprawy, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, w jakiej wysokości wnieść opłatę, jakie wzory zastosować. Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą w celu zapobieżenia występującym dysproporcjom, zarówno w sposobie obsługi, jak i jakości przekazywanej interesantom informacji przez poszczególne sądy. To pozwoli na podniesie efektywność komunikacji na linii sąd - obywatel oraz przyczyni się do szerokiego i nieograniczonego dostępu do informacji o realizowanych przez sąd usługach, przy dostępności w sądach oraz przez Internet (https://ms.gov.pl), bez konieczności przychodzenia do sądu.   

       Katalog usług podstawowych obejmuje usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne. Katalog usług uzupełniających  obejmuje odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach  sądownictwa powszechnego. Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących za stosowanie w odniesieniu do danej usługi. Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje usługi, możliwe do realizacji przez każdy sąd powszechny, niezależnie od jego szczebla (usługi podstawowe) np. udostępnianie osobom uprawnionym akt sprawy w celu ich przeglądania lub sporządzania fotokopii, a także te wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, usługi uzupełniające dla sądu okręgowego, usługi uzupełniające dla sądu apelacyjnego) np. informacja o stwierdzeniu nabycia spadku, informacja o apelacji, o kasacji.

       Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://wsoi.ms.gov.pl/

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2021-02-05 07:53
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2021-02-05 07:54:02
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2021-02-05 07:55:06

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności